จันทร์สนามว.; หิรัญคำภ.; หงษ์คำมีม.; สำราญรื่นอ. ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารประเภทบริการตนเองในจังหวัดชัยภูมิ. Panyapiwat Journal, v. 10, n. 1, p. 29-40, 27 Apr. 2018.