เทพประสิทธิ์พ.; เจษฎาลักษณ์ว. ความสามารถในการพัฒนาตนเองที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านบุคลิกภาพแบบประนีประนอมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน. Panyapiwat Journal, v. 10, n. 1, p. 107-120, 27 Apr. 2018.