ทับทิมจรูญ ณ. การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับ Prosumer 4.0. วารสารปัญญาภิวัฒน์, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 261–278, 2018. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120900. Acesso em: 3 ก.พ. 2023.