อินทร์ชัย จ.; สรไกรกิติกูล ม. การเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทธุรกิจครอบครัว. วารสารปัญญาภิวัฒน์, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 136–147, 2018. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/142877. Acesso em: 2 ต.ค. 2022.