มหาสินไพศาลท. แนวคิด Circular Economy เพื่อสังคมโลกที่ยั่งยืน. Panyapiwat Journal, v. 11, n. 1, 26 Apr. 2019.