อภิรุ่งเรืองสกุล ณ.; เจษฎาลักษณ์ ว. อิทธิพลของทรัพยากรในงานและการยอมรับในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานด้านการบริการ ผ่านความพยายามทุ่มเทของพนักงานฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีก. วารสารปัญญาภิวัฒน์, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 169–182, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/186121. Acesso em: 30 ก.ย. 2022.