มนอยู่พะเนา เ.; สุมิตสวรรค์ ว. แนวทางการพัฒนาความสุขในองค์การ กรณีศึกษาองค์การความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน. วารสารปัญญาภิวัฒน์, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 262–272, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/186203. Acesso em: 7 ต.ค. 2022.