อินทรจันทร์ ป.; ธีระธัญศิริกุล ฬ. KEY SUCCESS FACTORS OF ENTREPRENEURS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE. Panyapiwat Journal, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 289–303, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/186301. Acesso em: 19 may. 2022.