อินทรจันทร์ ป.; ธีระธัญศิริกุล ฬ. ปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วารสารปัญญาภิวัฒน์, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 289–303, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/186301. Acesso em: 8 ธ.ค. 2022.