สงสระบุญร. การรับรู้คุณภาพการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร แบบปากต่อปากของโรงพยาบาลเอกชน. Panyapiwat Journal, v. 5, n. 2, p. 16-29, 11.