นัยพินิจ อ.; มณีเนตร ฐ.; พรหมสาขา ณ สกลนคร ธ.; เกริกสกุล ภ. การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์. วารสารปัญญาภิวัฒน์, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 31–40, 2014. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20244. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.