เผือกพิบูลย์ ฐ.; มั่งคั่ง พ.; เสกขุนทด ส. ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 . วารสารปัญญาภิวัฒน์, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 163–177, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/242514. Acesso em: 30 พ.ย. 2022.