เฉลิมทอง จ.; เอี่ยมเสน ส. . แนวทางปฏิบัติ 4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาการอุดมศึกษา 4.0. วารสารปัญญาภิวัฒน์, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 333–347, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/243422. Acesso em: 2 ต.ค. 2022.