พงศ์วิริทธิ์ธร ร.; ภัควิภาส ภ. แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ท่าเรือเชียงแสน. Panyapiwat Journal, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 46–59, 2014. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/24557. Acesso em: 1 jul. 2022.