ทับทิมจรูญ ณ. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ื่อคนพิการ. วารสารปัญญาภิวัฒน์, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 186–197, 2014. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/24586. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.