พงศ์วิริทธิ์ธร ร.; ภัควิภาส ภ. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของอาบน้ำแร่และภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: ดอยปู่หมื่น. Panyapiwat Journal, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 14–25, 2015. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39112. Acesso em: 1 jul. 2022.