ภานุภ์คนันท์ช.; ณ ปทุมศ.; ลักษิตามาศป. การพัฒนาตัวแบบกลยุทธ์การตลาดบริการ เพื่อสร้างคุณค่าการรับรู้อาหารไทยประยุกต์สู่ตลาดอาเซียน. Panyapiwat Journal, v. 7, n. 2, p. 26-38, 31 Aug. 2015.