โตประเสริฐพงศ์น. ปัจจัยที่มีผลต่อการริเริ่มให้มีการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย. Panyapiwat Journal, v. 7, n. 2, p. 202-212, 1 Sep. 2015.