มหาสินไพศาลท. บทบรรณาธิการ. Panyapiwat Journal, v. 7, 29 Dec. 2015.