พงศ์วิริทธิ์ธร ร.; ภัควิภาส ภ. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่: สวนกุหลาบ. Panyapiwat Journal, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 79–90, 2016. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/55723. Acesso em: 26 jun. 2022.