ปานยินดีจ.; คงคล้ายจ.; เจษฎาลักษณ์ว. ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ. Panyapiwat Journal, v. 8, p. 156-171, 31 Aug. 2016.