อัตถากรส. การจัดการ: องค์ความรู้และการพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎี. Panyapiwat Journal, v. 8, n. 2, p. 215-226, 31 Aug. 2016.