พงศ์วิริทธิ์ธร ร.; ภัควิภาส ภ.; ทรงศิริโรจน์ ส.; กันทะวงศ์วาร เ. ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อหัตถกรรมสิ่งทอ จากภูมิปัญญาชนเผ่าชาติพันธุ์ล้านนา: ชนเผ่าปกาเกอะญอ. Panyapiwat Journal, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 25–37, 2017. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85018. Acesso em: 1 jul. 2022.