เพ็งลี ส.; สรไกรกิติกูล ม. การพัฒนาแผนการรักษาพนักงานแบบมีส่วนร่วม. Panyapiwat Journal, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 59–69, 2017. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85022. Acesso em: 12 aug. 2022.