ลีลาธนาพิพัฒน์ จ.; เจษฎาลักษณ์ ว. ความคลุมเครือในบทบาท ความขัดแย้งในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบมากเกินไป ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. Panyapiwat Journal, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 96–107, 2017. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85025. Acesso em: 20 aug. 2022.