ชัยวงค์ษา ห.; เพิ่มเพียร ธ. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานภาคเอกชน. Panyapiwat Journal, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 108–120, 2017. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85026. Acesso em: 20 aug. 2022.