กิตติเมธีกุลน.; ตระกูลอินทร์ภ.; แสงชัยน. ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงโครงสร้างต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดหนองคายของผู้บริโภคชาวลาว. Panyapiwat Journal, v. 9, n. 2, p. 12-26, 31 Aug. 2017.