ทิพยไกรศรส.; วรรณรัตส. ผลกระทบของความสามารถและความอ่อนแอของห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน. Panyapiwat Journal, v. 9, n. 2, p. 36-48, 31 Aug. 2017.