เจียมธีระนาถ ว.; ดอนขวา ข. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเจริญเติบโตขององค์กรของโรงแรม 3-5 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมา. Panyapiwat Journal, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 49–59, 2017. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97830. Acesso em: 5 jul. 2022.