ศรีบุรีรักษ์ภ.; แย้มบรรจงเ.; นาคะศิริศ.; โฉมตระการเ. ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดน้ำนมข้าวโพดพาสเจอร์ไรส์ในร้านสะดวกซื้อ เขตกรุงเทพมหานคร. Panyapiwat Journal, v. 9, n. 2, p. 60-68, 31 Aug. 2017.