สราญรมย์ด.; สราญรมย์ก.; สราญรมย์อ. การศึกษาความคุ้มค่าในการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี. Panyapiwat Journal, v. 9, n. 2, p. 244-253, 31 Aug. 2017.