แซ่ติ่มส. PAYMENT GATEWAY: หัวใจระบบชำระเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. Panyapiwat Journal, v. 9, n. 2, p. 254-266, 31 Aug. 2017.