เฉลิมทอง จ. แนวทางปฏิบัติ 6 หลักการในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. Panyapiwat Journal, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 267–279, 2017. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97918. Acesso em: 12 aug. 2022.