ทับทิมจรูญ ณตา. 2018. “การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับ Prosumer 4.0”. วารสารปัญญาภิวัฒน์ 10 (1):261-78. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120900.