อินทร์ชัย จันทร์จิรา, และ สรไกรกิติกูล มณฑล. 2018. “การเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทธุรกิจครอบครัว”. วารสารปัญญาภิวัฒน์ 10 (2):136-47. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/142877.