อภิรุ่งเรืองสกุล ณัฐพัชร์, และ เจษฎาลักษณ์ วิโรจน์. 2019. “อิทธิพลของทรัพยากรในงานและการยอมรับในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานด้านการบริการ ผ่านความพยายามทุ่มเทของพนักงานฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีก”. วารสารปัญญาภิวัฒน์ 11 (1):169-82. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/186121.