มนอยู่พะเนา เอกรัฐ, และ สุมิตสวรรค์ วิษณุ. 2019. “แนวทางการพัฒนาความสุขในองค์การ กรณีศึกษาองค์การความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน”. วารสารปัญญาภิวัฒน์ 11 (1):262-72. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/186203.