อินทรจันทร์ ปัทมา, และ ธีระธัญศิริกุล ฬุลิยา. 2019. “ปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”. วารสารปัญญาภิวัฒน์ 11 (1):289-303. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/186301.