อินทรจันทร์ ปัทมา, and ธีระธัญศิริกุล ฬุลิยา. 2019. “KEY SUCCESS FACTORS OF ENTREPRENEURS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE”. Panyapiwat Journal 11 (1):289-303. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/186301.