สงสระบุญรุ่งโรจน์. 1. “การรับรู้คุณภาพการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร แบบปากต่อปากของโรงพยาบาลเอกชน”. Panyapiwat Journal 5 (2), 16-29. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20019.