นัยพินิจ อารีย์, มณีเนตร ฐิรชญา, พรหมสาขา ณ สกลนคร ธงพล, และ เกริกสกุล ภัทรพงษ์. 2014. “การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์”. วารสารปัญญาภิวัฒน์ 5 (1):31-40. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20244.