ฉัตราวานิชจันทร์จิรา, and ภูริภักดีสันติธร. 2019. “COMPONENT ANALYSISOF FOOD TRUCK ENTREPRENEURS MANAGING BUSINESS IN BANGKOK”. Panyapiwat Journal 11 (3), 108-23. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/207210.