นาคะศิริศิระ, and รัชตกรตระกูลรัชนีกร. 2019. “THE COMMUNICATION AND PERCEPTION OF THAINESS IN THAI FOOD PRODUCT: A CASE STUDY OF PHAD THAI KIT”. Panyapiwat Journal 11 (2), 135-46. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/207479.