สมบุญตนนท์มลฑา, เปรมัษเฐียรเออวดี, and ศรีพฤทธิ์เกียรติกาญจนา. 2019. “AN OPERATION AND MARKETING MARGIN OF HYDROPONICS VEGETABLE SUPPLY CHAIN”. Panyapiwat Journal 11 (2), 147-61. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/207515.