จำปาทองอดิศักดิ์, ติกะมาตย์คนึงนิจ, มณีวรรณเกสร, and หิรัญวิจิตรภรณ์นิฤมล. 2019. “GUIDELINES FOR USING MEDIA TO PROMOTE THE ACTIVITIES OF THE ELDERLY IN LAMPANG PROVINCE”. Panyapiwat Journal 11 (3), 254-66. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/232261.