เผือกพิบูลย์ ฐิติพร, มั่งคั่ง พจนีย์, และ เสกขุนทด สายฝน. 2021. “ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7”. วารสารปัญญาภิวัฒน์ 13 (3):163-77. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/242514.