เฉลิมทอง จรูญ, และ เอี่ยมเสน สิทธิพร. 2021. “แนวทางปฏิบัติ 4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาการอุดมศึกษา 4.0”. วารสารปัญญาภิวัฒน์ 13 (3):333-47. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/243422.