พงศ์วิริทธิ์ธร รัฐนันท์, and ภัควิภาส ภาคภูมิ. 2014. “แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ท่าเรือเชียงแสน”. Panyapiwat Journal 6 (1):46-59. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/24557.