ทับทิมจรูญ ณตา. 2014. “การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ื่อคนพิการ”. วารสารปัญญาภิวัฒน์ 6 (1):186-97. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/24586.