เข็มทองสลิลทิพย์. 2015. “ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ในความคิดเห็นของผู้บริโภค เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง: กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3”. Panyapiwat Journal 7 (2), 111-23. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39130.