โตประเสริฐพงศ์นวพร. 2015. “ปัจจัยที่มีผลต่อการริเริ่มให้มีการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย”. Panyapiwat Journal 7 (2), 202-12. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39187.