พงศ์วิริทธิ์ธร รัฐนันท์, and ภัควิภาส ภาคภูมิ. 2016. “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่: สวนกุหลาบ”. Panyapiwat Journal 8 (1):79-90. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/55723.